Consell Escolar de ZER

El Consell Escolar de ZER  és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, pla anual, calendari, horaris...

El Consell Escolar de la ZER està format per l'equip directiu de la ZER i de cadascuna de les escoles que formen part de la ZER Moianès Ponent hi ha: el/ director/ra, un representant de mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  pares i mares  i, un representant de l'AMPA .  

Els membres del Consell Escolar de la  ZER Moianès Ponent i els representatius a aquest  de l'escola de Calders són: 

President: Gaspar Gamisans
Secretària:   Jenay Montoya
Cap d’estudis: Ana Belén Martínez

Representant Ajuntament: Teresa Pagès
Directora: Montserrat Riba
Representant mestres: Neus Cornellas
Representant de pares i mares: Mireia Catot
Representant de l’AMPA: Marc Ros
Més tots els representants de les escoles de Cabrianes, Monistrol de Calders i Mura 


Resum del Consell Escolar de ZER celebrat a Monistrol de Calders el 19-03-2013


Es dóna la benvinguda al Francesc Capell com a president de l’Ampa de Calders i agrair a la  Imma Tomàs pels serveis prestats.

Revisem documents: Aprovem acta anterior.
  • Memòria econòmica de la ZER i de l’escola l’Esqueix.
La directora de Monistrol comenta que l’aportació del departament és cada vegada més escassa i el romanent de l’escola cada vegada és més inferior. També hi ha pocs ingressos a la partida de la zer (realment hi ha molts moviments bancaris però són diners que tal i com entren surten ja que hi ha les transferències entre les escoles i zer). El director comenta la precarietat en què es troba l’escola pública i que els marges en cobrament de quotes d’Ampa p.ex. són inexistents. Les aprovem. No es pot aprovar el pressupost,  perquè el departament no té els pressupostos vigents i no sabem què hem de comptar.
  • ·     Modificacions en la Programació Anual de la ZER.
Modificació de dates en la sortida de Cicle Mitjà al Mon St. Benet i d’Educació Infantil al Canadell. Sortida sobrevinguda de Cicle Superior al museu de Gas. Es parla del viatge final d’etapa 6è al País Basc. Amb el viatge al País Basc es pretén que els nens s’autogestionin la sortida i siguin partícips actius del viatge.
El Cicle Inicial de la ZER han fet tot un treball amb el tema dels contes per millorar la comprensió i expressió oral i escrita que no hi era al pla anual i s’hi inclou.
El calendari anual de reunions  per part dels Mestres finalment està acabat. Exalcen el claustre pedagògic  que va molt bé pel seguiment dels nens.
Escoles compartides entre Mura i Monistrol s’ha reorganitzat l’horari i l’aprovem.
  • ·     Pla Català de l’Esport.
No s’ha pogut renovar el material. No reben la subvenció tot i estar sol·licitada i aprovada. L’any vinent es parlarà de si es fan camisetes pel cros  o s’aprofiten les de la zer dels camacurts. Es continuen fent diverses activitats esportives a cada escola com a extraescolars i des del consell esportiu del Bages es continua fent el cros i com a novetat la duatló.
  • ·     Proves diagnòstiques 5è.
Són de correcció interna. Resultats globals de la ZER. Es fa una comparativa en els últims 4 anys. Els percentatges varien molt d’un any a l’altre ja que un nen més o un nen menys pot representat moltes vegades una alta variació en els percentatges. En català i en mates s’estabilitzen entre un 80 i 90 per cent, una mica per sobre de la mitjana de Catalunya. En castellà s’haurà de treballar en l’expressió escrita, ja que l’últim any han baixat de percentatge en comparació l’any anterior. Es reflecteix que hi ha un percentatge no tant elevat en l’expressió escrita tant en castellà com en català i que s’estan valorant mesures i projectes a llarg termini per millorar.
  • ·    Enquesta opinió de diferents aspectes de la ZER. Es comenta només el resultat que afecta a la Zer.
Es parla del coneixement zer, de la línea pedagògica de la zer, qui dóna la informació sobre la zer ( es comenta que l’Ampa i representants de pares i mares hauria de ser més transmissor d’informació), es valora positivament el compartir activitats entre escoles i també la relació que hi ha.
  • ·   Creamat. Es demana a la Zer que piloti un projecte de  tot un treball sobre l’estadística a l’escola.

Atentament,
Anna Aguilar
Representant substitut del sector pares 


Resum del Consell Escolar de ZER celebrat a Calders el 11-06-2013

Ø  Salutació i benvinguda

Ø  Lectura i aprovació de l’acta anterior

Ø  Agraïment a la comunitat educativa de Calders per la Festa de la Zer

Ø  Documents d’estudi: Pla TAC. Es presenta un esborrany que s’elabora a nivell de departament TIC de ZER. Es preveu l’aprovació de cara al primer trimestre del proper curs:

o   Ús de les tecnologies

o   Com, quins objectius treballarem a la zer

o   Equipaments i programes

o   Recursos informàtics molt flexibles

o   Reforçar la dotació d’aula

o   Maquinària que està quedant obsoleta

o   Ús de les tic a l’aula

Ø  Proposta de dies de lliure disposició.

o   Dilluns 4 Novembre 2013

o   Divendres 21 de Febrer 2014 (llum a Manresa)

o   Divendres 2 de Maig 2014

Ø  Horaris proper curs:

Tal com estan aquest any; amb sisena hora

Jornada intensiva i/o continuada: 20 Desembre: de 8:30h a 13h (tothom)

Del 9 al 20 de Juny: infantil i primària de 8:30h a 13h

Ø  Proves alumnes de 6è. Es presentaran al Setembre, encara no hi ha els resultats

Ø  Possible ampliació de la Zer amb la incorporació d’una escola. S’explica la situació com està. La proposta que el Departament va fer i com ha quedat. Per aquest proper curs, d’entrada no es portarà a terme.

Ø  Previsió de Plantilla Provisional. A Mura els han reduït un 0,5 mestre de la plantilla. S’ha fet un canvi de catàleg d’especialistes de la Zer i quedarà: Educació física, Música i Anglès. Es cobriran les hores regulades i establertes pel currículum a primària.

Ø  Dificultats econòmiques amb danys colaterals. Degut a això s’ha pres la decisió de:     . restructuració de despeses a les colònies i sortides.

. Per majoria al Claustre de ZER es va votar que les colònies serien bianuals.

Ø  A les escoles aquesta setmana hi ha les avaluacions

Ø  Esborrany decret provisió de plantilles

Com queden afectades les escoles rurals?. A nivell de l’equip directiu de Zer no s’han volgut pronunciar perquè creuen que ho han d’entomar les escoles.

Ø  Temes sobrevinguts:

. Estat de comptes d’escoles i d’Ampes. Possibilitat d’agrupar totes les entitats i les escoles per tal de poder negociar comissions...

. Possible pagament en efectiu de les famílies a l’escola i gestionat per les Ampes?

. Felicitació de la maternitat de la Cris, l’Helena. També de la publicació del llibre del Sergi.

Ø  Precs i preguntes.
Atentament,
Neus Cornellas
Cap d'estudis de Calders