AFA

L'AFA ( Associació de famílies d'alumnes ) és l' associació de mares, pares i representants legals dels infants de l'escola.
Les funcions principals d'una AFA són:

1. Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
2. Promoure la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. Ser un espai de reflexió sobre temes educatius d’abast més general.
4. Ser el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participar en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
6. Orientar als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
7. Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.

Per contactar amb l'AFA:

ampacalders@hotmail.com