Consell Escolar

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AFA. Al formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris... 

Membres del Consell Escolar 

President 
Sergi Pich 

Secretària 
Queralt Comellas 

Representant Ajuntament 
Teresa Pagès 

Representants mestres 
Montserrat Riba i Núria Barnaus 

Representant de pares i mares de l'escola 
Núria Serra 

Representant de l’AFA 
Arantza Cabezas