Consell Escolar

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. 
Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AFA. Al formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris...

Membres del Consell Escolar

President
Secretària: 
Representant Ajuntament: Teresa Pagès
Representant mestres: 
Representant de pares i mares de l'escola: Mireia Catot
Representant de l’AFA: 


Entrada destacada

A infantil fem tasques